Vedtægter

/Vedtægter
Vedtægter 2018-06-01T15:08:45+02:00

Hjemsted og formål:

§1

Foreningens navn er: “MC Kaffekværnen”

§2

Foreningens formål er – uden rygmærker – at samle medlemmerne om socialt samvær og kammeratskab og andre kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i deres fælles interesse for motorcykler, samt som en del af foreningens aktiviteter med sigte på folkeoplysende formål, at øge medlemmernes viden om sikker kørsel i trafikken.

Medlemmer:

§3

Som medlem kan, med godkendelse af bestyrelsen, optages enhver voksen som kan tilslutte sig foreningens formål. Nye medlemmer skal ved indmeldelsen betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte indskud.

Indskud og hæftelse:

§4

For medlemmer der indtræder ved foreningens stiftelse, udgør indskuddet et beløb stort kroner 150,00 som betales på den stiftende generalforsamling til den nyvalgte formand.

Ved en senere optagelse af medlemmer betales ved optagelsen et indskud som godkendt på den senest afholdte generalforsamling. Medlemskabet har først gyldighed når indskuddet er betalt.

§5

Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen.

§6

Andelene i foreningens formue (indskud) kan ikke overdrages. Der udstedes af bestyrelsen et medlemsbevis i form af en dags dato kvittering ved betaling af indskud og kontingent, kvitteringen lyder på medlemmets navn.

Årligt kontingent.

§7

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet skal indbetales af medlemmerne ved indmeldelsen og i efterfølgende år, senest 1 måned efter afholdt generalforsamling.

Opsigelse:

§8

Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab af foreningen og fortaber derved sit indskud samt betalt kontingent. Opsigelse skal ske skriftligt til et medlem af bestyrelsen.

Eksklusion:

§9

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:

1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud eller årligt kontingent, og medlemmet ikke

har betalt det skyldige beløb senest 8 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet

frem til medlemmet.

2. Når et medlem bruger rygmærke i nogen MC klub.

3. Hvis et medlem efter bestyrelsens opfattelse opfører sig uværdigt eller ulovligt på en

måde der er uforeneligt med almindelig anstændighed eller klubbens formål.

Generalforsamling:

§10.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsåret med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet med tilhørende eventuel revisionsberetning.

5. Forlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af det årlige kontingent.

6. Forslag til fastlæggelse af indskudsbeløb for nye medlemmer.

7. Forslag fra medlemmerne, herunder øvrige forslag fra bestyrelsen.

8. Valg til bestyrelsen

– a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

– b. Valg af 1 suppleant

9. Valg af intern revisor.

10. Eventuelt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

§11.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved mail til foreningens medlemmer med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen, eller medlemmerne ved opslag eller ved skriftlig henvendelse pr. brev fra bestyrelsen eller på lignende måde, senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert medlem. Revisor samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 4. Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan skriftligt give fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Et medlem af foreningen kan dog kun (udover sin egen stemme) afgive een stemme i henhold til fuldmagt.

§12.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være tilstede eller være repræsenteret ved stemmeberettigede fuldmagt.

Stk. 2. Vedtagelse af forslag om:

a. Iværksættelsen af tiltag, hvis finansiering kræver en forhøjelse af det årlige kontingent med mere end 100%.

b. Vedtægtsændringer.

c. Foreningens opløsning,

kræver, at mindst 1/4 af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved stemmeberettiget fuldmagt, og at der mindst 2/3 gyldig stemmer for forslag. Er der mindre end 1/4 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende medlemmer.

§13.

Referat af generalforsamlingen udarbejdes af referenten og underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referat eller tilsvarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger sendes til medlemmerne senest to måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelse:

§14.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage foreningens ledelse og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§15.

Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.

Stk. 2. Ethvert af foreningens medlemmer kan vælges som bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter vælges for 1. år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indtræder den på forrige generalforsamling først valgte bestyrelsessuppleant. Om fornødent kan bestyrelsen indkalde en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§16.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han har nær tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Stk. 2. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§17.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, er tilstede.

Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed.

§18.

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Administration:

§19.

Foreningens midler skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til kasseren.

Regnskab og revision:

§20.

Stk. 1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.

Stk. 2. Regnskabsåret er lig med kalenderåret.

§21.

Generalforsamlingen vælger et medlem som ikke må være medlem af bestyrelsen og ej heller suppleant dertil, til at revidere årsregnskabet. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til budget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse af den ordinære generalforsamling.

Opløsning:

§22.

Opløsning af foreningen ved likvidation efter gyldig vedtagelse herom generalforsamling forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden overdrages overskydende formue til landsforening MC Touring Club Danmark.

Opdateret 25-04-2018